จำนวนนักเรียนวันที่ 26-01-2021
ชั้น รวม จำนวนนักเรียน (คน)
มา
เรียน
สาย ขาด
เรียน
ม. 1 0 0 0 0
ม. 2 53 0 0 0
ม. 3 48 0 0 0
ม. 4 0 0 0 0
ม. 5 36 0 0 0
ม. 6 42 0 0 0
179 0 0 0