จำนวนนักเรียนวันที่ 16-11-2018
ชั้น รวม จำนวนนักเรียน (คน)
มา
เรียน
สาย ขาด
เรียน
ม. 1 0 0 0 0
ม. 2 0 0 0 0
ม. 3 0 0 0 0
ม. 4 0 0 0 0
ม. 5 0 0 0 0
ม. 6 0 0 0 0
0 0 0 0