Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ

ประกาศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

-------------------------

               ด้วยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖  มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาศัยความตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คำสั่งที่ 1763/2556 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

                ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                     ๑.๑ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาจีน จำนวน  1  อัตรา

                      ๑.๒ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษจำนวน  1  อัตรา

                       ๑.๓  อัตราค่าจ้าง เดือนละ  7,500  บาท

                 ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                         ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

                                  ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย

                                   ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                                   ๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                                  ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

                                  ๒.๑.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน  ก.ค.ศ.

                                  ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

                                   ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                   ๒.๑.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                                   ๒.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                   ๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                    ๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

                                    ๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

                                    ๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

                               ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน สาขาวิชาเอกภาษาจีน และวิชาภาษาอังกฤษหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

                  ๓. เงื่อนไขการจ้าง

                           ๓.๑  อัตราจ้างเดือนละ 7,500 บาท

                           ๓.๒  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                           ๓.๓  มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละปีการศึกษา  

                           ๓.๔ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

                  ๔. การรับสมัคร

                          ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ระหว่างวันที่ 8-15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์  054-463058

                          ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                                  ๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว  โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกัน  จำนวน  ๒  รูป

                                   ๔.๒.๒ หนังสือแสดงผลการเรียน เช่น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองวุฒิบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนาภาพถ่าย  จำนวน ๑  ฉบับ

                                   ๔.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง

                                   ๔.๒.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมหลักฐานฉบับจริง

                                   ๔.๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง

                                    ๔.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.  ๒๕๔๙

                                   ๔.๒.๗  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมภาพถ่าย จำนวน ๑ ฉบับ ( ถ้ามี )ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ ในเอกสารที่สำเนาเพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกฉบับ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารที่แนบไม่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณารับสมัคร หรือไม่รับสมัคร  โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง

                   ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร  ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

                ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร   ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 วิชาเอกภาษาอังกฤษเวลา 09.00 น. และวิชาเอกภาษาจีน เวลา 13.00 น. โดยการสัมภาษณ์ และการสาธิตการสอน ประมาณ 5-10 นาที

                ๖. เกณฑ์การตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะสูงอันดับ 1 ก่อน หากผู้ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 สละสิทธิ์ จะคัดเลือกผู้ได้คะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 2 แทน

                 ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.pypw.ac.th

                 ๘. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กำหนดและจะได้รับค่าจ้างตามที่ระบุไว้ในประกาศ

 

                                                                                             ประกาศ  ณ วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                                (นายเสน่ห์  ไชยลังกา)

                                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 23

เมื่อวานนี้ 11

สัปดาห์นี้ 34

เดือนนี้ 416

ทั้งหมด 33172

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School