Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ ปี2560

ประกาศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

-------------------------

          ด้วยโรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย์ อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

       ๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                ๑.๑ ตําแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)
                ๑.๒ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,000 บาท

       ๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
                ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                       ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย                                
                       ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่่ำกว่าสิบแปดปี
                        ๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                           
                        ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น 
                        ๒.๑.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่กําหนดไว้ใน ก.ค.ศ. 
                       ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ 
                       ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
                        ๒.๑.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง 
                        ๒.๑.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                        ๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                       ๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
                       ๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทํา ความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
                       ๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้า ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

                ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิไม่ต่่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.รับรองและกําหนดเป็นคุณสมบัติสําหรับตําแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และจะต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
         ๓. เงื่อนไขการจ้าง
               ๓.๑ อัตราจ้างเดือนละ 8,000 บาท
               ๓.๒ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               ๓.๓ มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละปีการศึกษา
               ๓.๔ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

        ๔. การรับสมัคร
               ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ 054-463058 หรือส่งใบสมัครทาง E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
               ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                         ๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป
                         ๔.๒.๒ หนังสือแสดงผลการเรียน เช่น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครพร้อมสําเนาภาพถ่าย ๑ ฉบับ
                         ๔.๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง
                        ๔.๒.๔ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมหลักฐานฉบับจริง
                        ๔.๒.๕ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง
                        ๔.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
                        ๔.๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อม ภาพถ่าย จํานวน ๑ ฉบับ ( ถ้ามี ) ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับ ในเอกสารที่สําเนาเพื่อ ประกอบการสมัครเขารับการเลือกสรรทุกฉบับ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารที่แนบไม่มีคํารับรอง สําเนาถูกต้อง โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย์ ขอสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณารับสมัคร หรือไม่รับสมัคร โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
               ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรง ตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทําให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ รับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

        5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยการสัมภาษณ์ และการสาธิตการสอน ประมาณ 5-10 นาที

        6. เกณฑ์การตัดสิน คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะสูงอันดับ 1 ก่อน หากผู้ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 สละสิทธิ์ จะคัดเลือกผู้ได้คะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 2 แทน

         7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 054-463058 8. การทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจาง ตามที่โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย์ กําหนดและจะ ได้รับค่าจ้างตามที่ระบุ โดยจะสั่งจ้างตั้งแต1 วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

                                                                                       ประกาศ ณ วันที่่ ๑๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

                                                                                                     (นายเสน่ห์ ไชยลังกา)

                                                                                         ผู้อํานวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 

             

      Download
        ประกาศ
 
       ใบสมัคร

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 20

เมื่อวานนี้ 14

สัปดาห์นี้ 56

เดือนนี้ 285

ทั้งหมด 38595

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School