Get Adobe Flash player

สถิตินักเรียนประจำวัน

Login Form

♦♦ ..โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ..โรงเรียนดีใกล้บ้าน..ยินดีต้อนรับทุกท่าน ♦♦ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ วันสถาปนาโรงเรียน เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ชมนิทรรศการเปิดบ้านน้ำเงิน-ชมพู การแสดงของนักเรียน ♦♦..

รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ 2561

ประกาศโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

-------------------------

                    ด้วยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๖  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง                     วิชาคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

                   ๑.๑  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชา คณิตศาสตร์

                   ๑.๒  อัตราค่าจ้าง เดือนละ  8,000  บาท (พิจารณาเพิ่มตามผลการปฏิบัติงาน)

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

                   ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

                             ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย

                             ๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

                             ๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                             ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒.๑.๕ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน  ก.ค.ศ.

                             ๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ

                             ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                             ๒.๑.๘ ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                             ๒.๑.๙  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

                             ๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

                             ๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 

-2-

 

                   ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา

. เงื่อนไขการจ้าง

                   ๓.๑  อัตราจ้างเดือนละ 8,000 บาท

                   ๓.2  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                   ๓.3  มีการเพิ่มอัตราค่าจ้างตามผลการประเมินการปฏิบัติงานแต่ละปีการศึกษา 

                   3.4 สัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง หรือผู้นั้นลาออกก่อนสัญญาสิ้นสุดลงหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา

๔. การรับสมัคร

                   ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องอำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ระหว่างวันที่  25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. (ในวัน เวลาราชการ)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 054-463058

                   ๔.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                             ๔.๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว  โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน  ๒  รูป

                             ๔.๒.๒ หนังสือแสดงผลการเรียน  เช่น  ประกาศนียบัตร  หนังสือรับรองวุฒิบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครพร้อมสำเนาภาพถ่าย  ๑  ฉบับ

                             ๔.๒.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมหลักฐานฉบับจริง

                             ๔.๒.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมหลักฐานฉบับจริง

                             ๔.๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง

                             ๔.๒.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

                             ๔.๒.๗  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  พร้อมภาพถ่าย  จำนวน  ๑  ฉบับ  ( ถ้ามี )

                   ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ ในเอกสารที่สำเนาเพื่อประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกฉบับ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารที่แนบไม่มีคำรับรองสำเนาถูกต้อง  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ขอสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณารับสมัคร  หรือไม่รับสมัคร  โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ  ในภายหลัง

๔.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร

                   ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน

                  

 

 

-3-

 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

              ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.   เป็นต้นไป โดยการสัมภาษณ์ และการสาธิตการสอน ประมาณ 5-10 นาที

 6. เกณฑ์การตัดสิน                        

คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสองสมรรถนะสูงอันดับ 1 ก่อน หากผู้ได้คะแนนรวมอันดับที่ 1 สละสิทธิ์ จะคัดเลือกผู้ได้คะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 2 แทน

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

              ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์                   054-463058

8. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก

              ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

 

ประกาศ  ณ วันที่  24  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561

                                               

 

                                                   

                                                                                                               (นายเสน่ห์   ไชยลังกา)

                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสน่ห์ ไชยลังกา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 13

เมื่อวานนี้ 15

สัปดาห์นี้ 28

เดือนนี้ 520

ทั้งหมด 63922

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School