Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์


วันก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 9 มกราคม 2523

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีนายอ้าย ยานะกำนันตำบลบ้านต๊ำได้ร่วมมือกับชาวบ้านมารังวัดที่ดินสงวนเป็นที่ของส่วนรวม ต่อจากนั้นมากำนันแก้ว นามบ้าน ได้ร่วมมือกับชาวบ้านร่วมกันขุด  สระน้ำของตำบล  เพื่อทำหมายเขตแดนกั้นบุกรุกที่ดินสงวนเป็นที่แน่นอน  ต่อมาในปี พ.ศ.2523  ได้มีกำนันผล  มั่นคง  และคณะกรรมการสภาตำบลบ้านต๊ำได้ปรึกษากันและได้ร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  ขนาด  3  ห้องเรียน  คิดเป็นมูลค่า  80,000  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  โดยไม่ใช้เงินทางราชการแต่อย่างใด สำหรับที่ดินของโรงเรียนมีอาณาเขตที่แน่นอนในปัจจุบันดังนี้

ทิศเหนือ                จดลำห้วยเคียนและลำเหมืองสาธารณะ

ทิศใต้                      จดบริเวณทุ่งนาชาวบ้าน

ทิศตะวันออก       จดบริเวณที่บ้านนายทอง  อภิวงค์  และนายกุย  อภิชัย

ทิศตะวันตก          จดบริเวณที่นา  นายตา   เป่าไม้ 

ชาวบ้านสร้างอาคารเรียนปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียนจนกระทั่งมีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียน และสอบได้ทั้งหมด  86  คน  ในวันที่  20  พฤษภาคม  2523  ทางโรงเรียนได้งบประมาณหมวดที่ดินก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  และบ้านพักครู  1  หลัง  ปี  2524  โรงเรียนได้รับงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  208  ก.  จำนวน  1  หลัง  การก่อสร้างดำเนินการเสร็จโรงเรียนจะมีอาคารถาวร  1 หลัง  8  ห้องเรียน  อาคารชั่วคราว  3  หลัง  มีนักเรียน  686  คน  ครู อาจารย์  จำนวน  34  คน  นักการภารโรง  4  คน 

พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ  ม.พ.ช. ได้งบประมาณ  ดังนี้

- ได้อาคารเรียน  213  จำนวน  1  หลัง 

- โรงฝึกงานคหกรรมทั่วไป  1  หลัง

- โรงฝึกงานอุตสาหกรรมทั่วไป  1  หลัง  รวมเป็นเงิน  4,032,000.- บาท

- ค่าปรับปรุงพื้นที่คือปรับปรุงน้ำประปา,ไฟฟ้า และบริเวณโรงเรียนเป็นเงิน1,782,000 บาท

พ.ศ.2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 216 ล. 3 ชั้น 1 หลัง

พ.ศ.2539 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ ร.ร. ปฏิรูปการศึกษา ได้งบประมาณ 1,000,000 บาทเพื่อปรับปรุงด้านถนนและอาคารเรียน 

พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณ  2,000,000  บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนดังนี้

- ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศชำรุดไม่สามารถจะปฏิบัติงานได้ บริษัทโกลด์ พี ซี ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นผู้ซ่อมแซมได้นำอุปกรณ์ไปซ่อม แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ต่อไป โรงเรียนจึงยังไม่มีห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณ

- ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนรูปแบบ CLS  343,120 บาท

- “การจัดงาน เก่งสร้างชาติทำผลิตภัณฑ์และอาหาร แสดงงานศิลปหัตถกรรม เมืองทองธานี 18,000 บาท

- “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” 5,000 บาท

- พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 5,500 บาท

- “กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 59 ปี 2552 จ.นครสวรรค์ 5,500 บาท

- “โครงการคืนครูให้นักเรียน”  60,960 บาท

-“การจัดหาครุภัณฑ์ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555”

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 400,000 บาท

พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับทอง และได้รับงบประมาณอื่นๆดังนี้

- “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคมและประชาธิปไตย” 12,000 บาท

- “โครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน(สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในฝัน)

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง SP2เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา

1. ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  300,000 บาท

2. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 82,900 บาท

-  “พี่เลี้ยงเด็กพิการ” 60,960 บาท

-“โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์95,280 บาท

- “กิจกรรมส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้าน 7,367 บาท

- “ค่าครุภัณฑ์ดนตรี” 8,862 บาท

- ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น  8,000 บาท

พ.ศ. 2554 ได้รับการรับรองโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน) และ ได้รับงบประมาณดังนี้

-“โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนปี2554”10,000 บาท

-“โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 164,430 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 144,000 บาท

- “ยกระดับโรงเรียนคู่พัฒนา” (โรงเรียนพะเยาพิทยาคม)  100,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2,440 บาท

-โครงการส่งเสริมทักษะเรียนรู้อาชีพ 300,000 บาท

-ค่าวัสดุสำนักงาน 50,000 บาท 

ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 37

เมื่อวานนี้ 66

สัปดาห์นี้ 292

เดือนนี้ 2550

ทั้งหมด 129073

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School