Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

                โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ดังนี้จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เอื้อต่อการ บริหารงานบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นํา และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดย

                1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยคํามั่นสัญญาและเจตจํานงในการบริหารสถานศึกษา คือ

                    1.1 ด้วยเกียรติของข้า : ข้าของสัญญาว่า

                                ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ ของนักเรียน ครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นสําคัญ มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติราชการ
                                ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ
                                ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ
                                ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
                                ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความเข้มแข็งของโรงเรียนและครูในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการ พัฒนา
                    1.2 เจตจํานงสู่การปฏิบัติ

                                ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา
                                ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย
                                ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์
                                ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบ
                                ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารที่ดี

                2. กําหนดนโยบายโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ซึ่งใช้เป็น วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาอันประกอบด้วย

                        2.1 วิสัยทัศน์
                                           วิชาชีพก้าวหน้า ระบบดูแลเข้มแข็ง
                   2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา
ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการ (Integration Standard)

                   2.3 แนวทางการพัฒนา

                                2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี โดยการมีส่วนรวม และปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วมทําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงานตามภารกิจ ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
                                2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
                                2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคคลกรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียนโดยปลูกฝังค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและการบริการที่ดี
                                2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานภาครับ (ITA) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต
                                2.3.5 จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนา การศึกษาของภาคการศึกษาและจังหวัดตามบริบทความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นเป้าหมายความสําเร็จที่สําคัญ
                                2.3.6 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี เพื่อนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิชาการ ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้กําหนดโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานและบูรณาการกับมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและ ITA
                                2.3.7 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ ของครู
                                2.3.8 นํานโยบายที่สําคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความสําคัญ ประกาศกําหนดนโยบายจัดทำแผนงาน โครงการสู่การปฏิบัติตลอดจนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

                                2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) มาใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารและการดําเนินการทุกระดับ ทั้งระดับสํานักงาน ระดับกลุ่ม ระดับงาน และ ระดับโครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
                                2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การดําเนินงานในทุก ระดับทั้งระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับ โครงการ/กิกรรมการดําเนินงาน และจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน
                                2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และนําศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการ บริหารจัดการศึกษาการเรียนรู้และการบริการ
                   2.4 เป้าหมายความสําเร็จ

                                2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย
                                        1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวมไม่ต่ำกว่าระดับดีมาก
                                        2) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40

                                2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย
                                        1) มีคะแนนผลการทดสอบ O-Net หรือ NT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
                                        2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
                                2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารและ การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของกลุ่ม และของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 55

                                2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

                3. กําหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย
                   3.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียนครู บุคคลกรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นสําคัญ
                   3.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้องโดยมิชอบ
                   3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ
                   3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตรในโรงเรียนและห้องเรียน
                   3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบด้าน
                   3.6 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมายระเบียบและวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการที่ดี
                   3.7 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

                   3.8 ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
                   3.9 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้ ความสําคัญกับการนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
                   3.10 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การดําเนินงานตามแผน (Do) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check) และการปรับปรุง แก้ไข (Act) งานในหน้าที่รับผิดชอบ
                   3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการและกิจกรรมการดําเนิน พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้ ปรับปรุงการดําเนินงาน
                   3.12 ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และนําศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการนํานวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
                   3.13 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลสําเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษในเรื่องต่อไปนี้ คือ ยกระดับการศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-NET หรือ NT การประกันคุณภาพการศึกษาการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประชาชน และประเทศ

 

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 21

เมื่อวานนี้ 58

สัปดาห์นี้ 254

เดือนนี้ 1491

ทั้งหมด 123798

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School