Get Adobe Flash player

Login Form

♦♦ ..ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นฤพันธ์ ยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์..♦♦..

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

                จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้

                ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน

- การวางแผนกำลังคน

                วางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน

- การสรรหา

                ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ มีข้าราชการครูอยู่ในระดับเกินเกณฑ์ แต่ขาดในกลุ่มสาระ

- การเลื่อนเงินเดือน

                โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูประจำปีละ 2 ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผลแจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน

                ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร

1. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
                พบว่าในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 87.00 ซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

2. ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับดี
                
พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ITC) ในระดับดี ได้เทียบเท่ากับเป้าที่วางไว้

                ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ

                ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรและครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน

                ด้านที่ 4 การดำเนินการทางวินัย

                พบว่า ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษหรือดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

 

ผู้บริหาร
นายนฤพันธ์ ยินดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

น่าติดตาม

จำนวนผู้เยียมชม

วันนี้ 21

เมื่อวานนี้ 58

สัปดาห์นี้ 254

เดือนนี้ 1491

ทั้งหมด 123798

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ผู้มาเยี่ยมชม

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

KruChai

Copyright © 2013. Phayaoprasatwit School